1.८. 245. / 23

(८) 7. - . ^ ५/१ .. | , ८". |

(2. )} 4

2, / © --

द्‌ ( ४4 < =+

~त

~ + द. व्‌) के 99

नन "~

न, ५9 „4 = 2 £ नी + (य # "क -7&ः ८.42 << < ¢ . ^ ~? ~ 2.८८. = ~ #6 7 ~ -4 ८. ^ >< ^ 4 # 42 €~ ८. 2 ८५८८८ १44 ८-22.८/

# करन

4 = 4 == क, विक 4 #४ = #, १३, व्क 10 4 ¢ €^ 73 = = 4 ^ 1 &@. १; न. 9 ह] ^ 2 = ८८. ~ ^ | 7. = 4 | | 4 (4 7 ^ ^ ^ 0 £

/- ® | = ~ | - 34 ८८०. | {7८411

$

८4 | | “^ = लि. 7 (2 < ८/2

< _ 22.

॥/ ८८८८ ~ 1८^^2 4 4 4 }.

3

~= -------- ४;

१, == [.. " न्यो

=-= वन 5 =. 2 नि] ~^ ~ ला © तछा 8] 5 क्त कुहः < = = ~ = इडं = > + वि ^ = ~~ छ. > ~ + = 3 < 7 (= => = शय स= < ~) धट श्न 1 <> क. ~ - व्यैः अक 4 भ्न

= {5 नः श~ < > ~अ, @ =^ +3 कर { ~ ख्व जट (~ 5 ) <= केष 43 > | =) छट # © ) ल्य स्ति व्यैः ~ 42 ध) >= 1२21 )

-@ } <~ ==) कत जज -8)/) ^|] +~ ©) 5 <“ =^ => ~ = > = 7 ‡ट ` +) < <> च्छ > < <--के- & 1 => = _ जि --१ त्त €< 3 =< > [ = (ल ] ¢ < <>) च्छ ख्व << %।

यै {7 += ; धव्या {= “व्क = र} © © क्क्‌ 2 स्क <2= न्युः 48 }. = =^ ल्य = र्ट 5 ) ~>. 7 + (= | हः ४८ = 1 2 , ~ = स्य {प =< 5 ) लन्= < + तः ~> दल 1 ह्रः बृष्=७ ‡+८ ) दनः स्क ~ -र्र ष्ट "` श्यै = 1 3 य-द) > €9 ) ~ ~ अ, 3 -@ = > - ) ~ + सय ५“ ल्त 2 = ~ (दः = द! = + {ष्टः ~ += = =) |= = सर =) = -त्) (= {= 3 - दू) श्य - (ड €=» ={= <) €+ ईरः {ई <= +=

~ दू ~ © †न - + न. = 4 -

= @- = ) .- (=^ (= च्च «म = => च्छ, >. < वे =-= 2 कजम्‌ उग्य शत्र च्छ = ईप्य = (क ) व्क = ०] = =-= ^~ . = --2 241 } ~ == -- 2 "= "<> -- ~य = -ॐ। = =< 2 = =

> इ~ न= +> +: => 1 4 ~] नटः 5. => चछ) <= €>» 5>› @ न्या ०१ छं ^~ [ल + वैर + 3 © (= <= कृ {=^ ड्ध) & ऽस} स्ख <) जलगे व्क + . | 9.8 न्दे --- # + | "= ~= ~~ - न्यः ९. | ~.

~~ 4 - ~

र;

न्मम र्व यन

{ज 1 =) क्‌ 1 ण्ठ) > {©= & 7 ~ ~ ~~ ~ ~ सति न> =-= (= 0 छो ्म्‌\ कू => <) सट = कणा > -न =6), > = © "` ~^ => & "=© < ^ द्रः न्ख). ष्टौ = छवा (त =^ = + & "2, ^ 0 0 - = 8 1 =) = ठट जख & व) व= या = कुह चक्ति द) दल (क (त-न कच = ८०1 -श् = 4 . > श्य ष्व <` (= <~) स्त तः (8 नट <= | +©>~ 9 कत, कहरूस् 0 ~ न) ्ः | 1 <~ खा 2 = << <>--5> <^1 1 ~= @ 1 «<> (न्य =) चद्‌ = स्ते ठि) छन्‌ | ®> == ८9-2> => = जठ = = © ०, सः = ° “| = =-= च्व = => १, = -(@ =< ~ 1 @ “~ (म -न ` (ख ०2 - 4८ ~ “73 €]

~ ">

3 2 <= & {ष्य - © ~< "< } ^ 1 => <> हरू

~ ^ = ~~~ ~~ - स=

2 चद & 2 =) न्म | [-1४-18 =) €>» €$ ==. < हि.

€> श्ट श) = पदः => द्र = हट भ्न {द {€

3 = ~ = *> <€} = > =+ (=क्र स्--ॐ = उत च्छं ==> 1 5 = शः (र --ॐ‰\ च> (ॐ) धः = शूट => सरस्य @> = ~ ङ्त =) ~ @ 8 नक) =) , {त= =) 9 \ == 2 3 = 8 ०3 यः: ( छ) व= => $~ 9 => नट 1 टु += <} -=-3 => न्ध == न्द} =-3 =-=» 23 | = <}. द्य = = 1 कठ शो = 33) कन दक च्छः 81 व्यौ स्ट य~) 8 =) =) = ज) "~ स. = ) <> र, =; व~- = “~ शध [र > गै! बट -=> ऊख =-= = 31 19 -, ॐ-ॐ | =) + ~) 3) | = 43 =) < च्छ ल= )

= ~~

=) =

=.

^ मजः

|

~ 3

[9

------> ~ परर

<>» श्छ) @ < टत @ ११ =$ 8] =>, 13 > खकरा) ८3 गढ शन 5

(लटो 4 इरूट दः लर ई) (> <्रञ्ख्यु श्य ~+ 5) © ® [> = व्क न्ट \-५ 0) ^= 6 द-+ ©+ 75 ~ हक @ | 7 (त 9) 0 कना ^ स्वैः => च] दु हिक ०] हि 8) 9 न] कु वच 2 1 4 = | ^+ नक=क् 1 ~ 2 नट ----

„~क क्ट {कल =) १-ॐ> +¬; =. &1 1 ल्छे <-> 2 ध्य कत ५“ 5, नम 23 ++ 1 2) < ५-) @› २2१ <>१} ९८ ^ <] > = न्ट) = च्छ] 3 प्ट @ @ क) = = = = व्ल ¬ @ @ => = ] = =उ-त न्थ @) | ट्या हल्ला टू) न्धः ^~ च+ ष् © @ =+ ~ ^--(च्-] लठ छद) ्-र 6 @ =) ॐ() > = (ॐ. ७4 \ -5). ~~ = रु = (= ¬ <> ह्व = छन +टः {53 - 56) (नरे चः = स्र व्व <= ञः स्ट @3 => व्क 1, घ्म श्व कर्खा $ <= . | क्र तित | =+ ` शट €>. - > == =, न्द न्द ~ 5 वत स= + | < =, =. = =) ==) ©=) @) कूच (6 = (6) @ =-* -8 -क्ठ + द6) हल 5] -च्छ 7८ 2 ¬ ०४ =), 0. =-= = =. = 7 हू) <= 7 & 4 1 चक ~ © ^ स्ट | दे > 0 © "कम (7 = ~ ~ 1. = = |

च) : 23, दज © डन - क्कि र् (रः ट~ जहि 7 + श्ल 5 -न्ट ~ & ~ 3 1. €) =) © + टार €. (~ - €>» «<» «^~ =+ 3 ] घ्नः -“ग < 9 2 =-=

~= कद्ध 9

यकन =

(क = =) <== == दर) [हि ~; ९) (वि च, = = = कु <, ठन्न ~ त] © धव) कृ = =-= सष्ल्न्न् ड्य) = | „= = > 4 +त न) 1 = „` =) - 3 9 घट. 2 > -{5-= <= >~ 1 (व दछन शैः = 2 = {त १. = = {रूः © (56 चि ८) 2] © =) ~ध जक च्छः 8) लन ` > -५9व्न्‌) -@-<-3 [ल ^ श) क, = तल = ~ र्व्त] ^ च्छः ^ @-+6) {क (=) च्छ) च््खा ~ | = 6. = तन्‌] 9 कष क-म = =+) (च = म्‌, ~~) (० ष्ट्> = <) ९} = = - ~ ठ} न्ट ~~न =) > च्-+ =2 = = =-= छम (क्व = द) > =^) ~ ` = "~ ष्ट (@ = | =) = {== (ङ्य < = > स्ज्= 7 © = @ = -5>-=+ ~ = जलय ्-<> ~) - + 1 => -~-- >) छम्‌ 16 6) {= ^> १८८} - => कक्‌ ल= => (तजक = = 2 = =-= = ~ 8 = <= प्ट = २) "ध {व= 5 स्तः श्ट 1 & + = = ~ => स्वजः =>} त= उठ ररः 1 €=) {ष्मः रः ८) यूः द्र

9 यिति

४. 7

११ ८3 चछ = =) ९८३ (य एनं नं ° 9) 1] = ^~ & @ घ्व पत

2 [8 = (च = दन <~) "7 “ग ^| |

© < रू1-07 "ल = 0 कका £] ०4 ~ 7 £‡ न््-3 {्लि > = +

` वि च्छ

= +

नदि = 7 |= ^ €= ~+ = 2 द्द {<= ५.द्} 1 9-1-53. > =

छे स्स 3 = हव्य 5 < == "2 6 < = [नर ङु 1 > 2 = { <= ~ = ५113:

लख <=. {उ “` (@> <) (@ 2५ €= (= {= < <~ €) (53 छः (< ~>); चि

कि 4 --न्> ~

कि.

[8

ष्य क,

== च्य 8] +) ©) = 7} < ष्ट) @ ° ॐ.) <~ टल €@ [ष 7-^93 वष्ट} &ॐ 20 5 ^} =+ दद <=) {= नः [~ च्छ बट --- ६5 > -थ (छ & (व्यं च्छि |

@ | €= ५8 + [द 7 @++ © 5 <= & (@- लवी कृ = =) ++ < (22 <) =+ =) ज) दृ च्छ = ~1 &- & (त्व (दे = च्छं 1 => @ [= => + (क जनय (क 1 स्श्र प्व्यु =) धट ~~ व= (क -3 1 ^~ =--3 (5 ~) {= (7 ¢ | == (ॐ ल= न्न (ल्व 7 = = (2 5

= ( <रूष्ट)}- © छक्ट्य "8 } =ज्ठे + हल <> => स्ख ~+ ~ क्र | €+} {ठ &] =-3 = च्छ = 2 1 ^=} >= कद =() <> > - <> €) <अ ल्द ल~ -~ + न्ता +र ई. + + ^ <= =-= ~ 1 ~ ल्म

व्र => << ८1 ॐ} = (7 ~^ =} <= लग - (ग वन्दं = (= (3 = = (7 --1 धा 1 02) च्छ @। (7 ` =-9 (ठ ग] -~८ } द्य > ^ £ <) <=) 62 ८.८2 ८4.+“ गि श्ल = व= जञ 7- 2 ++ ~ | < => बू गः -क=- <=) = -(& == च्छे (प्न + वन र] = च्ट्ट^च्

^ (= 3 +~ ^) -& + 6 &@)

2 ^ को = 1 न्ड (व) = (2 ~ ^~ ट्च = 6 = ल्प =] कः - = 3 = ©+ <

-----------~-------~-------~----=----- - ~~ - -----~-- -- 4 क्क

ज्ज = ~ वि क, $: की - > "= - --- < 9 नि = = = 2 --

द्वे ष्पः क्ट ~ ्4र\ 2 लन =! €= क्श {= ८7 5. {ठ < ~= ध्य> (= व्य (क <>~~\ <20 श्य स्व) "+~ \+ ^ ->| ^ 1} (7 ©} (= न्ये ~= (7 <=) & ~ <“ = (2 } <~ ~ (ॐ (=) «=> =+

{= =) + ह्क्ठ 2 ~ | लज = धद (> ~ वृ व्--=6 द्य विर +त (द स्ट् = 2 ~) =+ ~ ] (@@ £ ^ (च्य <== <ञरर्ग = {1 (7 छ्च्र ^ ^+ & (3 "ल = द्र दब्ट = < ~> > ^~ = द्द (कि ९1 -(न -== (=<> ~ = न्त

न्‌ = @ (म "त £ स= * --) लष = ~| <= ख्यः =्-ध्य (~ 5 >“ €) न~ +र <€1 ८7 ॐ} ८. द्म 0) © (= < = (©>. 3 5 -4 (प +भ ह्य => (= <= < स्क 3 क्ष 1} < ल्प 5) क) (= द, © (छ <~ (८ नट्यः < १1) == 1 {> (> धट गम्यः है ८2 > = [ष्ण कै =-~ (छ) {क~ कठ <^ && 1 (~= ~त~ श्ट > ~ {ॐ चस < 1 -2 + व्स-अ-= ष्ठे ल} &१ लख्य) =) 2 €} तच्छ @ १,-७> {= ^ ल्=- नः 0 2 <) ०) -५-/3 व्च द्र थ्टे < = = षे न~ = 3 (3 टमः च्छ =$ शल {ल्त ईद 4 स्ट) (1) र्ट) 11 वक 1 < 3 च्छे ~ (2) €=) घ्र} सल 01 2 ` चज ८1 @<-3 €= (ख 148 €> 6 | - =$ (न & => 41 +^ 2 + (ल्ल & व+ तः 7 ©~ "ग द्लुष्ध- तक = "(द - | -<्= ++ & "7 < ^~ "7 ` ~ (द) <) &@ नत =. @ =) द्ध ०1 => 553 न्क छे न्क => “ट {द स= 7 3 (त = १-= => + छठ = 1

च्ल छ्नन-=> 3 (2 =) =) ++ (द) प्व = ¦

«>» @ॐ &- = ह्ट-+ => ~+ © <<) 1, ~^ न~ () (€ 7 च्चे {षिन 22 <| (> +~) €) {7 €= लः ("यट - चु 1 @ 2 3- ‡ठ- (@ 6 \ - "इक ^ (5 च्ल -‡ स्य = = €) <~ ) ˆ-- £=. ५५) => 4 (अद्ध 2 {> <> ~= 3 3 > १7 , 51 ^ दद्ध {7 ~ [< <प्छ : 9 <= (ड रु) ~ <= ) ि^ष्ण

© वट ( - 3 €> वट } -2 0 द्यर 5 -~6) >+ १) ©+ & (7 > €=) स्ट = <> < ~= ~> ऽङ्र(स कुठ) चा (क. श्ल स= < निलठर्ख- =) 2 ++ ब्र) 0.) (~ 2 €>) < . £ {ठ -€ , ८» }

(~, == ष्ट (द्ध €> {पग छ. €= = 2} ® +र ध्ट्-+-2 ¢) 41 [~ लर कग ञं -छन्ध्य हयव = लः 1 ^ "छ 3 प्ण ~ 1 पठ (~ 1 1 कि “र. “+ (ष (चर-व 2] < ~ ७-16-1 = न्त रष्ट-=- 1 {क ल= त्व्म ध्व स्त धस्य 21 - १. ¶१ {ठ 51 = 1 ` <= ! न) <> {ष्ट 21 3 ज) €} -2) 5 7.) ] <.

^ 3 त्न ष्व 5} =) = मप + +] 1 =^) < <ल्च = +

स्पीड 2 (नग + \ लरू्या <= } > स~ ता 3 5 7 (=-= =-= © =} = क) =) ९-7-51 ~प {1 ~ 3 13 रुरौ) } 2 “7: क) = 4 > - ई) = < @ वु 4

ल) व्क र. 1] & टर

(99

1 1 ॥». री 4 & \ ( ४१. 1 ( } #

<> ~= «~च्] च्छन्द = ष्व श्र =) 7 =>

63 ~ 1 & = =>

~ ठप चट =^) =+» ©> (क्न @& 9) = ल~ जर त=) @ नघ | ति रः

०२८ (7 (5) €> <= 9 53 ++ क~ छल (द 1 9 कक =-= = (न ष्ट

हठः =^ =} = 3 ~अ = {८ च्च © श] <0 ~+ = च्व] <न = @ ८76 (क =] त्चठः = चक = ^ ~ ^ =) दू (= = (ॐ, +> (ङ्क तर (= व्यै ` हच्छन = 2 €] {द ~ = | =-= (रि 1 = च्छल +^ ~ {प कला स्ट =-= 2 -तव-ठ्ध्य चद ~- ङ्ख वल व्यु = द्न =€ ~ 5 += ~ -क-््कं <-> =< =), €> © = त- 6] 2 ~ 1-@ < ङ्ग ध्न] श्य © <<} {+ (ॐ - = श्ट ज, == ~ 2 ल्ल १८ $ षट 33 €> <= =उ-श्चै-स्न छः स्ट ट) क्छ त= = => 59 ==> स्ट < जर = = 3 =+

= ~ €} = = & ~ द्य श्

= = ~ ~ ~ ~ ८१4८ ~ 3

1 < (कः \ {ठ सकन र्य) <->} <4स 64 @ / ` ` < => > | ॥" नि छटा धः 4 -उञ्व्यं --6) प्र 5 चु > {= -§4) 'कष्न्¶ ©3 ~उ &\ बछछ-- = <) >) (त्क <-> +^} = --3 =€ ~~

= चक वदः <= <~} दष्क + €> ८3 =. ~ *{) श्च & } ~ (> (=> (ठ-{ङ <

(न 1 =< 3 (250 = 1 {ल = ८-29-2 ~> + (ङ } 2 == {=+ (=> 2 कषत 9 ठर ¡<= (> == =) => स्म} ङ्ट ईर

==>) च्छं ~ ® == छ्य ^+? सर्ज @ ~ =

6) खट 4 {~ द्यः) दः 8}

योयो रनक = = एणः =

= 4 ~~न -- ~ ~ =-=

{स 0-लल2 + <+ ~ दु =) ©+ &{---- -0 (>, न. ~न =-= "अटो ८) «=+ 0 =+ 1 (~ £ 5 ©, = ~ << च्छ > | (1 €+

€}. ~ (यन + = = ५5 <== @& 6 = <= =- वख) {€ @ ] ` >> = < <= (4 ०01 =+ © क्क 0 81 =+ ~~ <(@ © ~ ८2) > र< {>< < 6 < व्ल>--@ 21 ^~ <= ^ (क 59 => -~ ~+ ८.5 +> कछ = =-= ~ 7 < = (ढ' उ+ 7 [८ = < = =< ~ (क | €=. -2) न्‌ ^) --2) 7 < (1 1222 &› ~ ~ + = च्य > €! (य -3)| ६९

(> | = (ल्ल च्चै [ति = 9 ~ (ॐ = {=== £ < - व=~ {= द, =+ =) ८१८ &@ =] (ल <~ {> =>) दः <= | "न ~ ~ धु {वट ©}. ल्द © =) 5 "ल= =. ~ बौ ©> |^ त) 8 व्व => €) (व ^ (5) --=-5 ~ ०~५ ^ भट ~ ¬ ¬) “छ लर == स्व ~) ल-त क्ट २.८) ~ ^ न्ट > (ॐ =| < -€5> ह्‌ {ट “ग ठ्नट =) | <= भ4 -"ग्- © "1, इद्ध“ + < `~ = 3) ` 1 < <= “4 1 ए) >) ©. 2 - <-> =-= =-= चय्‌ {5 1 ` का ~ ~< <] 612 ~ -5<) 5 "2 ^7 <~ (=> <~ =< > | <-> 5 < गर स^ 2 ^ + 5, “र ~ च- 1 25 -~- नकी =) ~ ०2] 5 ८) 7 वट = @ =| ~ ला = - =-= ~~ ~ ~ {प (ठ स्क = न्ट लल = ना व्ल ) ^ क] = = नलाः च्छ @ ^ = 88 + त्न = = कहू 7 = त) च्ल) न= छलौ

~ =

क~ 3 0 = 13 <=~*९। ल्द भ्द्र ~. र) €< (7 }*-3 €= © == 6 (क. चट. = ~न & (च्छ त] =^" = व्व

५) ° -‰.८८ मद) <^} €~ <? ७१

~ 3 (छ = चर 7 छ] & = {त वः <) १5} = = (प > क्ख > ` व्द्ट {= =| र्न (> ८4 = == 1. ~ 1 © 65 - त-अ 7 1 (1

८. (२ (1 छन 4 ( +^ ~ग < 7 ~ नै -~ ¬ { .(© ०.३-५ + 4. <^ 6: (य ण) (& >< रः ८) [9 1 2 क्त) ख~)-७ < 42 ^ < = ) == + (@.6\ , 5 ~ €) अ~) «+ | ॥। पठ} <) <> 31029 1629) चे 7 लज = (ध 4 जन्& 1 <-> 1.4 + €<) ; ८, +> ~

0२3 मु ) 4 (५ | [==> (ल्द) {६८५ ५-¬ . ८---+ ८१ 0) \ =>. ~ {- 9६. | ^ (1 ~ , } ¢ | क~ "न +) (च 1 3 (1 0

| 41 ^ €^ ८) 9 2 हः $ (स्य ८.9 = --1 (चवा जत सस्य <> - 7 #

< ८) 1/2---‡ ९.१ &` {ठ इः (= (य £ 4 << ५, 3 यै प) =< @०-+-(=+ 6, © ५२ &@-\ <)

< <-> 1 व्र <> = = ~~ ~ £ 3 [~स (51 & €=, < > क. 2 = 2४

(~ग प्र €=) = ^ ^ चक = 57 = रा = तक मु (न (क कु) चल = =-=) "= वध न) (त

@ ~ 9 ¬ @ © @ 6) -=~ (ए = (ॐ) < ष्टो ~= -@ © 9 ~ 3 (८ (1 =+ ल्न्तु.ह.7) < ($ -€-\* लै) (<^ पि

^ >+ , 7

<=) सर, -& 0 @१.6-> | १, ~ ) © ८८6

त्स) = 8 नत ^) = 0 द] ज्ञ (ण त्व = = +) द्द्‌“ 5 कु =) + + द्र कु] वी => < = @3. =1 €= < ~ ल्य => 3 €. >= =1 श्च = |

= | = ~उ ˆ 9 ०7८ व्य 18 क्क

+

= ~, = >

<-> =

न्व ~ = ट) ~~ @ ~ 1 प्छ = >

स्ते @ द्ध 211 = (न <= < ˆ°-ट < <-> =` =^] ~ ~~ --= =) कुल 5 ्, ¡ "ल्क <} तत्य <= <==} 1 स) ऊव व्न्व~)= & "श 2 व्ल ल्प =]. ^ ~अ ष्ट्य व्ल धट <> = = ~ ले व्क © == @ 1 छव @ 4 नट = = क) = + 0 न= ०.८ < < +> @ <== = <्ल¬ ठ्न = = @ >, -<=¬-- --्य 7

= 2 = = '

००

= 4 9

1

/ ; 1 1

सपर ्द्ख -- ~

"द पि

बर = -~---ज-~

५4] १९१. ' 6 (= 5 =^ 5 ~ (7 | €= @ॐ & += ¢ ¢ <|

2 1). 1 {62 4८ 91 )८ } 2८6 ८८-4/) + $?! वी 9

क-& ~ 0 (कः = 1 4 ] ~ =€ न> नल == ऊर} => = = 2 ठक = नाव ९८ 1 कै = ~ = + =^ @&, ~ {= ॐ) @ ह] उद चू चच (ठि = =] ---2 {> ठरू = = ९-८छष्य ^) त> } ति ©^ 2 (दि = 11 च) सू |

ड] (>) यंड- ञ्ल द्धी ~त ©=) ©» 2 ञि

{ऊ ©+ -- --- + "छ्य ‰% -स््‌) 4 ठर 1 © < =>) ९4 नय +न} -सड लत न्न्य च्छव र, ® @& छी (ण =+ ती > {4 न्न द्र के ~ 7 { €)

अ= = (न. यक = ने -8, =^) (मन) 5 “न द} <>) र्ट {ठ | =-~3 ५.१ क्ट प्ट छर्न्धे 3 द्८ 415 ८८) {व -1- +~ | <> न, <=-5-^~ = तख 1.4 =) *ॐह क, १. ल्लः < < @ {~ (©, ° {7 -ईस-2 स्तक 2) ५} + ८2 ५4 <) <> ५८२ छ्‌, ] < ८5 -~+ ^ = =1। = ल्द | <>" [स 9 तक) न्त 1 <न <= 7८४ = ४. 5 + {त= लः कतर -2। दड्ला ठः - समुर गल >| दकल सह्‌ अल ष्क च्य (@ 2 @ ल्ल) = ^} [2 +ल न्थ == ---------~ @& = ट्ट द्य & ~= - 3 ल्म =) 7 चछ ~= ६} {ण ही. 5 ्व्ि1 ^^ @ च्छ न्व 55 + -€) दं क, =

<11*५ > -@) ^ जा} ०१ 5 == ~ 2 (> -\ (> =| (न्यू (> ल्त ~) 5 = @ ~ (

¢ 6: ,

रक ~ पन ------ - ` क~ + ४; ~~

कक

2 वज ढक 5 =) & ~> = ~न ~ श्त ~=) -2) + 5) कः <~ ^ ~ \ ख्छक्‌/= ~= > क्‌ (= ~ \ = कवी = ~~ ^ & <~ & ] @ => ष्ट -~) @ =) जच्छ कग -< "= 53 = => +~, ~< -6 ~ व्क] 22 स) ~ =^) ++ + घ्न }-2) (= & =, =+ (प <~ (+ } =) {रत्य 2 +> # @>*ज्छ + } तय = व=~ 2 & €= ~> <>) सर \ < =~ ~ व्व "न व~ ^ ख्यः शा रि + द) - (=--3 व्य ==> [ = < ल्ल = © $ ट्‌ => == +) ङ्‌ १<च्छ 5 > < -€& {€ ऽतः > ङ) 3 1) @ = 6) &1 + च्छ (=> <= -->/~ <> ४५ = 5 + ^ १.८) {= 8} > ॐ) {=> <~ च्यः &= ऽ.) @ ^> ॐ<<53 (~ => > [ट 5 &} $+ भर ©> < शठं (< => "= 2 68) @ ^=) <= ०0 ` = 4 नमग 0 = 2) =-=) + 0 र) = वन न्ट =] जत चान = = = (5) = (४) लः 2 2 शे त्क (त [जना लन्युव्य <> €=) <रष्) ल्ट <-ज-< द्च् लठ 5 रुष्ट) < <-- ~ग ऊढ = <रूष्टं 5 || 1 =+ <== भ्य -~5 दरः > ^ (करे => <> 8 | > @ ~3 5्ख्ः ०) <= @ ` (=^ स= = न्क, पउ श्छ ~= ङ्ख्य » हन प्ल च्छ्य = 6 रुख < र्ञप्यय-दस् > = च्छ

~~ मे

{~ - \ 2 ~~ {-= ~र = == ड्य च~ च्च} ^~ = 21 वड {=

= य" यो =-= डोज = - ~

कस-- --ज- ५२ |

~ ----- - { ~न ~ ~ ०१ "= ^ > ५. सौ)

~~~ --~~

= 1

< 9 -व्ट्नः 9) ! =, ९\ == ~ (2) =+!

0 ~+ 53 = ~+ (+ +~ 2 =+ ~) छट 2} ->+` "1 €),--2) 2) ष्ट @ क्छ\ छ्‌ "ट हतः न्न (7 छि (प ~ नै \ ^ (च 1 <च्य +; स^ न्य 1 मि = शः ल्ट) < 6 @ गश €< \ < क्क ~ (= " 5 ~+ {ट +? कटति €| --- = 1 च~ = = = न्ठ) जे 7 उक्त्य =) = तय (त ल्म -> } = स्ट <>, =) -<- > इ) षट = 4 & द्>) <+ = लच्‌ ~ = तऊ 75 = ~> -3 | <= =} (7 = +< 7, {5 &> न्ट `

ठन्न] =-= (क~न -5 = 5} (2 ->{] 7] = (व =+ | <~ 3 ९८८, => (= €] > च्च

©$ त-क (=) नति का (य॑ -ल्लः =) (=> रूरु €>

| (कर

(©) ठः ^= ^ = (व= =तठ (ॐ ®, |

4 नक © की ~~~ = (ल 6रुखम 2 5.४ | ¬ = ठुस्ल- वे =^ (-ख छक्र @-^ | श्र टी करा = = 1 ~न 52 1: @ |

> = @ =+ {0 ^ +. + 1 > क्य ~3 -^ ^-- ^ त= ==> -2) +“ ~ > ~

<== 5, @ <>»

त्क वो 9. (८ ) <= =<

.

१}

3 ~= -2} -<्छ 2 © ~ च्छ «(>| व] {उ = 1 = (= | = = 9 हे (द्र <, =) (= (5) (दद्र €] ि--2 } ^ द्र ल्य्ध७न्

ल्क + (7 [त =©. ~= 22] =-= ॥ि (7 = ~ , 5] = = 18 @) 91 0 <स

4

नम मीक 2 = न्व ^= @@ <=} छट न्द (न 0 छु < =-= ध: <-> +-व्यौ <=) @& | = 2 = = <==) ` < ॐ) = नण ल) (क = = ६) ~ श) => © --@ @ >+ -ध्ट {9 ) = न> [7 (छ ~<=) -5--+ @& <<) ~ <> 3 5 = [> ~) ईस = <= 2 £ €+ <> <= > स्ट न्थ 2 ६1 ~~ सई जण क्न & = ~ 62 =©) हि तक ६] 2 + ^ ` < ङ९*2 3 च्छ्य @ 2 0 &@ 124 > 1 <2-४ ठठ > $ चथ च्छ = = ८23 0 4 { च्छ 24) { 4? ~ क्र (८ ~¬. ] 8- र. &) र~) श्‌ > + 3 4 = सै 1 > 1 ८3 <^ (१ ¢ ल~ (~ 2053 ८८ 4 42 ईह {) 0 = 3 (4 3 क, = १6 ~ ¢ ( ८.११. 9 ~ 9 6 34 ^ 3 -6+ कट ~) ठन 7 5 = ~ ^+ 9 ^^ ® ~~ पि 3 + „©= 9 4 -@-<2 9 --य कठ्‌ 2 5 *4-34 2 7 ¢ | 447. «~~ कव्य ¬ २5 32 ०9 > &) ® ई) लज 3 दाङ 2 ८6 2 2 3 <>-= {८-25०( % 4 द्र 11 «= 3 1 पर्य > {2 3 "7 द्र 17 जी ५, $ | {८7 < वटक च्ल २८३2 { 2 754 2 <€ += टव ९1 - {^= 2 <-> ^ 3 <> 42 न्ट @ छै = ८‰ ^ 4 ८1 6 > 2-25-7 23 @ ---- (2 नल. ज) रै 22, <स ~ल

=-= ~ ्- --~- -- -न-व्~------ --- ब्रह ~ आनु =-=: =-=

= -~-=--------- = -ज्--=

ल=) = ~= @ 1 ख~ उरे चठ 375 श्ट + ~ --न्ट ८{ .€5>3 @>ञ्ख्च्त = = ` सध =+ (क | कल = दध ज~ =) कि) {~= द्ट2 श्प श्छ >= | -+ - ~ €> रट स्ट => ? ~=~<- ~त 8 ] छवि ` कवे (=> क=त (ररि = 3 = =+ 8 = च्=>. (ठ "० ष्ठ 5-2-53 - ट. 5 -॥ चा 92 ~व =) - +}. © >) © ~

{= ~ }-@ बा @-@ - व्व) 53 दृप्यः ८०--1 = {3 => @ग् र्या ~क ~ 1 2 1-1-91 22-57-17 => 1 ~ &> व्य? ८3 <=द्धि> १7 23 © भववै ५7. @& & षट व्क धटः = <->

पष्य, ` न~ क्व यु) (< ,-2 + (7 ~ प्च ट) > ~= => & प्ट #-9-7 @ "०1 <. {= +~] © वा 2 ~. =) 2; 5 - यु | (0) => र) ~ = €5 ताकत ^) 7 <) क) ठकन्द (=+ जि ^ त्को = न्व 9}. ~ दद - = - त) ठ्यः कक, ९०] तू ©=, स+ छस्य ~ श्ट न्ट = ण्ट = @ ष्ट्य 4 - खनं चछ 03 © < ८2~-- {व 8 1 ८-3-29: = (श = श्त ररष्य कह = ष्ठ). 4 =) न~ == @ = “--न-1& ~ = ~ >+ 5 त) व्क कन्त = =: > => ऊरुक (८.3 र्ट 7 <+ <) स्न ~ \ ==. .-5 2 <£}. = 5) = ~ = 5 &ॐ‡ @ (त न्ट) < रू ८८ ~) श्तै¬ 5 न्ये-> ध, < 2 1 "7 च्छ <+ 1} ल्-ठ& ~ -4 | वववृ = > 2 ---

-

इट

(@-°) न= = 5 व्द= = ~ = = "ववी - ) @ @ दह =) कङ्चन ललन ¬ "द = 5 ष्ट

¦ †॥ = टद) र्ग श्य ~ 3 न्यो श~ + कग -@ न्न = छलक शर स्- स्ट-> -<ट = == + ¡ = = अवुः ~> = £ | स्म <= => रव {ठ श्ट < ~ ल्ल <-> =^ } धल 7 <=) > [= 3 = ~) टङ्क द्व्य स्प -3 3 (द ~न दय = 3 31 3 0} ==> (र स्ट) = {~ल = 1 2 383 नद ~ ^= (= = 2 =~--~ ° कः > | ~ (2 © = # 4 ^ ~ ~ > €> (ॐ बट -<्{त 3 = न्न < == => <= = ङ्क ` नि “4 <~ = = = = } स-व श्ल कक < 2) 3) {ठ नर रू ~ = 2 ) < <@ 3 क्‌ = नल = _ = = = व्क ट) 3 } दः च्छ धः | ~ जल =-= चद =-= = ~ = द्ट्। ¢ {2 इडः ~ > श्व > दे 9 = च्ञ 4 = 2 1-3-35 अक्क (> < ह्य) र्न (ठ ल-= = (1 = --- = < ~= =-= ट] ~~ ~ - 8 ॐ. >| -न न] = = वव > दकु ड्ग कवय 6१ -ई = €23 =< <-२३ 8) (स्य. जच्छ) | ~ <> ^ => {क {न (ल 6 तय (दि च्छ (त= नन स्वा द्द ~ (क 5

4 ति = च, @9.4ष्णः >~ =| (| (7.5) {ॐ =) ॐ) श्ट <~ शः = नि ) व्ल ध्ट-उ £ ~ <> 0 (7 €>» {~ <~४1 (2 र्‌ -5- 47 ©: 5 ञि 2 1 भ्शा {ष्टः <| तनह > लत) {ति =. द) 7 2 ~ ~ = दः (5 (रे स्टू नः =) = 5 व्ह द) कटुः => ~ 7 = ननु 3) ्््ः {शि ~ |< अन 9 स्र] रु - = 2 (8 (हि धट कः @ =< --5- 5 न्‌] = => ^ = > ८४1 <> "क ] © {> <= [श इ^१ ग्व ति | €> = {5 =-४-! @& र्य ल= (0 (ई) <= ग्य =-भू < -६८> {5 <=‰& 1 5) -2-ज्ट१ द: वि शः (= 1 ~ ~ 1 [> = 1 | ----- €> कलच र्न +> ग, (7 छ.“ ~ => < ~> ~ 21 = 2 1 द्वव => ब्र ४५ 2 <-{{ -2 =<> < >. क्त ल्न्ठ ++ 5 = न्ट = + 4 [से पुर (०5 -2 += = = > > दः =-२1 < कः रतः ्उ-= <= स्ट 5 न्प धे § अः . 47 {= शः (ग ५८ 7 ल~ 4 7 €) - (क =) 2 4 0. ~ 2 4) ४. . स्तषा र्शः --- च्च त= > गाजछठरय © स^ ~ => [क | कक नजा (ङ ल्य कहो =) छ) (=-= (न च्छव त= ==> 1 ल, = त्र [र (र थ्ल-क्‌ {त < लति चव्य > (व क) 1 9१ ~ + @& 26 छठला- 5 @8 लक त-व्ज्य प्ठ ०~2 = कातर धट 7 1 (9 | स्ट) - 5 गा (क >- (7 =) [=-= = <= =? 7 = 1 ^ “ठ ^ को (र ^ रुञ्व्य 5 = ~ 7 =) (वकः 244 <=) सः => ==ञ् < £) + @ =, =) "ती ~क (-ल 2 "7 ऊक शय (द ~+) नव 2 ' < जच ह, = (ठ ~ (व्ये (क त-न = लद > - {--=- ५, =भ्-द््‌

न्ट लल जद 1३ 3 >~ \ <= -८,१ 9 1; {डि ११ (र बट रस्य्दः (7 ॐ! % श्र > [ज =--४.१ द) <> < ¡¢ ¢ धद. 2 [शक > ट्ष 3 [हज {= हट *3 1 |: - (स्स (आ लत> {= = 2 ~ =

~

=-= ~~ कन-------

= © (5 {2 = 7 (~. (5) | =) 1 ^ (दं [ट त~ (< [ठ = - > तः =) += =-२। | 7 ~ ~ = (5) } <) "~ग प्क) - ©) 3 = (द (त= | धः | ~ = „= ¢ | (ॐत < (= ^ ~> 7 ©) (लु ७५) <=) 2. 22 7 62. /&) } < @ ~ < ठन = कद वरना (5 ~= © ०. ~ =>. (त =+. = = ~ = (> 9 2 + $ = = < कश सज [६ <= ^ 0 77 (ठ (८ 8 (& तहर (क (^ = © (` ©, (द 5“ 2) की ~~ ^ ९0 (ॐ } (=> <ॐ> ^ =€) छक (उन 8. &@ प्यच्छरि 3 5) दक ¢ - 6" 6 पकर क" ©= व, [ठ च्५३ =) ट्ठ {2 ) = ॥.. =+ 1 उन वे @ नल्व (= = दतै (रो (= 1 4 “4 (द लक 59 ता ८) (क 1 तठ = 3} द्‌ ~ 1 <=) = €} 2 = च्ल लव्ध दल) == 9 करकी हद द्धन = 1 + (ठ < तु < छस्व प= त-ठ {क =- =) छं